Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva  za dodjelu potpora iz Programa mjera  za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini  s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanja praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, podizanja razine kvalitete proizvoda i poduzetničke kulture,  nadoknadom ostvarenih troškova.

Prihvatljivi troškovi u smislu Programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Donjeg  Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“   br. 5/20) i ovog Javnog poziva su svi koji su nastali nakon 01. siječnja 2020. godine i koji su plaćeni do dana podnošenja Zahtjeva.

Navedene potpore predstavljaju bespovratna financijska sredstva iz Proračuna Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini .

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

Mjera 1.:   Potpore  za projekte poduzetništva žena

Mjera 2.:   Potpore za projekte mladih poduzetnika

Mjera 3.:   Potpore  za projekte poduzetnika početnika

Mjera 4.:   Potpore  za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja

Mjera 5.:   Potpore za polaganje stručnih i majstorskih ispita

Mjera 6.:   Potpore za sudjelovanje na sajmovima i prezentacije projekta

Mjera 7.:   Potpore za  obrazovanje i osposobljavanje

Mjera 8.:   Sufinanciranje najma poslovnog prostora

Mjera 9.:   Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata

Mjera 10.: Potpore za ulaganja u standarde kvalitete

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su  potpore  male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno  Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list“ Europske Unije L 352/1 od 24. prosinca 2013. godine).

Sukladno članku 1. Uredbe 1407/2013, mjere potpora male vrijednosti iz prethodnog stavka ne dodjeljuju se poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne poljoprivredne proizvodnje.

Korisnik potpore mora imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika.

Više detalja pogledajte na službenim stranicama Grada Donjega Miholjca.