OPĆI UVJETI
Članak 5.

Pravo na dodjelu prostora u zakup imaju ove kategorije poduzetnika:

 1. poduzetnici početnici su mali i srednji poduzetnici početnici kojima se u smislu odredbi ovog Pravilnika smatraju: fizičke osobe upisane u obrtni ili drugi registar sa sjedištem u Gradu Donjem Miholjcu i susjednim jedinicama lokalne samouprave pravne osobe sa sjedištem u Gradu Donjem Miholjcu i susjednim JLS koje su:

a) u vlasništvu fizičkih osoba u iznosu temeljnog kapitala većem od 50%

b) koje se prema propisima o računovodstvu smatraju malim i srednjim poduzetnicima zadružne organizacije uz uvjet da: nemaju poslovne udjele u drugim pravnim osobama u iznosu većem od 50%.

Pod poduzetnikom početnikom smatraju se i osobe iz prethodnog stavka koje su registrirane, ali nisu započele s radom (start up), te osobe koje nisu registrirane, ali namjeravaju obaviti registraciju te započeti s radom u roku od 6 mjeseci od ulaska u PI OSVIT.

 1. poduzetnici koji u smislu ovog pravilnika ne ispunjavaju uvjete iz stavka I. ovog članka, ali žele u inkubatoru razvijati projekt iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja, uključujući znanstvene institucije, studente, inovatore, male i srednje poduzetnike, spin-off tvrtke ili velike tvrtke.
 2. ostali poduzetnici koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavka I. i II. ovog članka, ali im se može odobriti zakup prostora u PI OSVIT pod komercijalnim uvjetima ukoliko za to postoji slobodan prostor. Članak 6.
  Pravo na korištenje prostora (zakup) imaju poduzetnici koji: obavljaju proizvodnu i razvojno-proizvodnu djelatnost obavljaju uslužnu djelatnost vezanu uz proizvodnju imaju projekt ili obavljaju djelatnost iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike, elektroničkog poslovanja ili koriste inovativan koncept poslovanja.

Članak 7.

Poduzetnici kojima nije dopušteno poslovanje u PI OSVIT su:

 • poduzetnici koji se bave samo trgovinom, ugostiteljstvom s pretežnim točenjem alkohola,
 • kladionice i kockarnice
 • poduzetnici s tehnologijama koje zagađuju okoliš
 • poduzetnici koji bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje ostalih poduzetnika u PI OSVIT
 • poduzetnici čija djelatnost ruši ugled PI OSVIT te ne posluju u skladu s praksom “dobrog gospodarstvenika”
 • poduzetnici koji ne zadovoljavaju kriterije iz članka 6.
 • Iznimno od stavka I. ovog članka, može se odobriti zakup prostora PI OSVIT pod komercijalnim uvjetima i poduzetniku koji obavlja ugostiteljsku djelatnost, ali samo u svrhu pripremanja i posluživanja hrane i pića stanarima PI OSVIT.

Članak 8.

Nakon zaprimanja zahtjeva poduzetnika za prijem u inkubator, zaposlenici PI OSVIT vrše procjenu ideje poduzetnika na osnovu ispunjenog zahtjeva za prijem u inkubator i razgovora s poduzetnikom, te daju preporuku upravitelju PI OSVIT za svrstavanje poduzetnika u određenu kategoriju. Kategorije su određene tako da svaki poduzetnik kojemu je odobren ulazak u inkubator (stanar) pripada jednoj od slijedećih kategorija.
Kategorije stanara su:

 1. kategorija su poduzetnici koji registriranu djelatnost obavljaju najduže godinu dana, a obavljaju proizvodnu, razvojno-proizvodnu djelatnost ili djelatnost iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike, elektroničkog poslovanja, odnosno koriste inovativan koncept poslovanja
 2. kategorija su poduzetnici koji registriranu djelatnost obavljaju najduže godinu dana, a obavljaju uslužnu djelatnost vezanu uz proizvodnju
 3. kategorija su poduzetnici koji imaju projekt iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja
 4. kategorija su tvrtke kojima je odobren ulazak u inkubator pod komercijalnim uvjetima.

NAČIN KORIŠTENJA PROSTORA
Članak 10.

Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme do 5 godina za proizvodne djelatnosti, te za djelatnosti iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike, elektroničkog poslovanja i za inovativan koncept poslovanja, odnosno do 3 godine za uslužne djelatnosti vezane uz proizvodnju.

Podnositelji zahtjeva kojima se odobri ulazak u PI OSVIT temeljem projekta koji razvijaju imaju pravo na zakup prostora najviše do 3 godine, a ovisno o predviđenom trajanju projekta definiranom u operativnom planu projekta.

Uprava PI OSVIT-a ima pravo dati u zakup slobodan prostor po tržišnoj cijeni poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti navedene u članku 6.

U tom slučaju poslovni prostor se daje u zakup na vrijeme od 3 godine uz otkazni rok od 2 mjeseca.

Članak 11.

Cijena zakupa prostora određena je Ugovorom o međusobnim odnosima iz čl. 20 ovog Pravilnika, uzimajući u obzir tržišne cijene zakupa prostora, ali može biti subvencionirana od strane PI OSVIT ako poduzetnik zadovoljava uvjete navedene u članku 13. ovog Pravilnika.

Na promjenu cijene zakupa mogu utjecati promjene na tržištu ili druge opravdane okolnosti.

U cijenu zakupa uključen je zakup prostora, te pravo na korištenje infrastrukturnih usluga inkubatora (sobe za razgovore, videokonferencijska dvorana i sl.). Svi stanari imaju pravo bez naknade koristiti videokonferencijsku dvoranu sukladno slobodnim terminima, a najviše 3 dana u razdoblju od mjesec dana. Ukoliko imaju potrebu za češćim korištenjem dvorane, istu mogu zakupili po cijeni sukladnoj važećem cjeniku kojeg donosi uprava PI OSVIT. Stanarima se mjesečno ispostavljaju računi za najam namještaja, električnu energiju, potrošnju vode i komunalne usluge.

Članak 12.

Uvjeti zakupa prostora u poduzetničkom inkubatoru određuju su sukladno ovom pravilniku, prema cjeniku koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

 

NAJAM POSLOVNOG PROSTORA
Članak 13.

Prostor kategoriziran kao „A“ predstavlja objekt Tehnološkog parka u Industrijskoj zoni Janjevci.
Prostor kategoriziran kao objekt „B“ predstavlja ANEX 1 (kat) i ANEX 2 u zgradi Vukovarska 142.
Prostor kategoriziran kao objekt „C“ predstavlja halu u zgradi Vukovarska 142.

Stanari koji iz članka 8. imaju pravo na subvencionirani zakup prostora u PI OSVIT, kako je navedeno u ovom članku, ali samo kada prvi puta ulaze u PI OSVIT. Ako je poduzetnik već bio stanar PI OSVIT, može ponovo ući u PI OSVIT samo pod komercijalnim uvjetima, odnosno kao 4. kategorija stanara i to ako su zadovoljeni uvjeti iz Članka 5., stavka 3 (ostali poduzetnici koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavka I. i II. ovog članka, ali im se može odobriti zakup prostora u PI OSVIT pod komercijalnim uvjetima ukoliko za to postoji slobodan prostor).

Ovisno o objektu u kojem se zakupljuje prostor, stanari iz Članka 8. Točka 1.-3.(Kategorije stanara su: 1. kategorija su poduzetnici koji registriranu djelatnost obavljaju najduže godinu dana, a obavljaju proizvodnu, razvojno-proizvodnu djelatnost ili djelatnost iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike, elektroničkog poslovanja, odnosno koriste inovativan koncept poslovanja 2. kategorija su poduzetnici koji registriranu djelatnost obavljaju najduže godinu dana, a obavljaju uslužnu djelatnost vezanu uz proizvodnju 3. kategorija su poduzetnici koji imaju projekt iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja 4. kategorija su tvrtke kojima je odobren ulazak u inkubator pod komercijalnim uvjetima.) imaju pravo na subvencioniranu cijenu prema godinama korištenja PI OSVIT.

 

*Prema Članku 14. Pravilnika moguće je produljenje ugovora po punoj komercijalnoj cijeni ukoliko su zadovoljeni traženi uvjeti

Prava i obveze stanara

saznajte koja su prava o koje obveze stanara