Naziv projekta

XBIT u2013u00a0Cross-Border IT network for competitiveness, innovation and entrepreneurship

Vrijednost projekta

562.256.63 u20ac

Nositelj projekta

SEE ICT

Partneri

Poduzetniu010dki inkubator Osvit

Fakultet tehniu010dkih nauka Novi Sad

Opu0107ina Magadenovac

Ministarstvo telekomunikacija i trgovine Republike Srbije

Ciljevi projekta

Stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj IT industrije i poduzetniu0161tva, kao i njihova iskoristivost kao generatora inovacija i efikasni alat za poveu0107anje konkurentnosti u programskom podruu010dju opu0107enito

Osiguravanje potpore razvoju IT industrije i poduzetniu0161tva u regiji putem edukacije, umreu017eavanja i razmjene znanja

Ou010dekivani rezultati

Razvoj dvije nove digitalne zajednice, kroz osnivanje i razvoj dva nova centra, sa obje strane granice, jedan u Inu0111iji, a drugi u Donjem Miholjcu

O projektu

Prorau010dunska vrijednost projekta za Poduzetniu010dki inkubator Osvit iznosiu00a0138.232,27 u20ac.u00a0

Centri u0107e u skladu sa lokalnim specifiu010dnostima biti specijalizirani za po jedan od trenutno najatraktivnijih tematskih okvira u IT industriji: VR (virtualna realnost), 3D print te razvoj i primjena IoT (Internet of Things) rjeu0161enja. Svaka od formiranih lokalnih digitalnih zajednica u0107e u svojem podruu010dju specijalizacije pokriti cijelo programsko podruu010dje, okupljati sve zainteresirane korisnike i aktere i pruu017eati im moguu0107nost da surau0111uju, uu010de, umreu017eavaju se i razmjenjuju znanja i iskustva.

Obavijest o nabavi

Sukladno Prilogu 4. POSTUPCI NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI a u svezi u010dlanka 80. Zakona o javnoj nabavi (u201eNarodne novineu201c br. 120/16) predstavnici naruu010ditelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je au017eurirati bez odlaganja ako nastupe promjene.u00a0

Obavijest:u00a0

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Poduzetniu010dki inkubator OSVIT Donji Miholjac, kao naruu010ditelj u projektu XBIT u2013 Cross-Border IT network for competitiveness, innovation and entrepreneurship, ne smije sklapati ugovore o nabavi roba, usluga i radova.u00a0