Dokumentacija za prijavu na javni poziv

Tlocrt prostora

7
Close

Proizvodni prostor

Canna Slavonija

3
Close

Papir Trade

6
Close

Proizvodni prostor

Canna Slavonija

8
Close

Proizvodni prostor

Canna Slavonija

17
Close

Proizvodni prostor

26
Close

Proizvodni prostor

4
Close

Uredski prostor

Srednja škola Donji Miholjac

23
Close

Proizvodni prostor

Srednja škola Donji Miholjac

18
Close

Proizvodni prostor

9
Close

Proizvodni prostor

1
Close

Proizvodni prostor

2
Close

Papir Trade

12
Close

Uredski prostor

Srednja škola Donji Miholjac

13
Close

Uredski prostor

Srednja škola Donji Miholjac

5
Close

Proizvodni prostor

Canna Slavonija

11
Close

Uredski prostor

Srednja škola Donji Miholjac

21
Close

Proizvodni prostor

Thomas Eckhardt

10
Close

Proizvodni prostor

Srednja škola Donji Miholjac

25
Close

Skladišni prostor

DUGA

19
Close

Proizvodni prostor

Srednja škola Donji Miholjac

24
Close

Proizvodni prostor

Srednja škola Donji Miholjac

20
Close

Proizvodni prostor

14
Close

Proizvodni prostor

Srednja škola Donji Miholjac

Hala 1

Hala 1

Hala 1
1 2 3 4 5 6 7 8 Hodnik 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26

1

Proizvodni prostor

2

Proizvodni prostor

Papir trade

3

Proizvodni prostor

Papir trade

4

Uredski prostor

Srednja škola Donji Miholjac

5

Proizvodni prostor

Canna Slavonija

6

Proizvodni prostor

Canna Slavonija

7

Proizvodni prostor

Canna Slavonija

8

Proizvodni prostor

Canna Slavonija

Hodnik

9

Proizvodni prostor

10

Proizvodni prostor

Srednja škola Donji Miholjac

11

Uredski prostor

Srednja škola Donji Miholjac

12

Uredski prostor

Srednja škola Donji Miholjac

13

Uredski prostor

Srednja škola Donji Miholjac

14

Uredski prostor

Srednja škola Donji Miholjac

15

Uredski prostor

Radioamaterski klub Nikola Tesla

17

Proizvodni prostor

18

Proizvodni prostor

19

Proizvodni prostor

Srednja škola Donji Miholjac

20

Proizvodni prostor

21

Proizvodni prostor

Thomas Eckhard d.o.o.

23

Proizvodni prostor

Srednja škola Donji Miholjac

24

Proizvodni prostor

Srednja škola Donji Miholjac

25

Skladišni prostor

26

Skladišni prostor

Kriteriji za ulazak u prostor - izvadak iz pravilnika

OPĆI UVJETI

Pravo na dodjelu prostora u zakup imaju ove kategorije poduzetnika:
 1. poduzetnici početnici su mali i srednji poduzetnici početnici kojima se u smislu odredbi ovog Pravilnika smatraju: fizičke osobe upisane u obrtni ili drugi registar sa sjedištem u Gradu Donjem Miholjcu i susjednim jedinicama lokalne samouprave pravne osobe sa sjedištem u Gradu Donjem Miholjcu i susjednim JLS koje su:
a) u vlasništvu fizičkih osoba u iznosu temeljnog kapitala većem od 50%
b) koje se prema propisima o računovodstvu smatraju malim i srednjim poduzetnicima zadružne organizacije uz uvjet da: nemaju poslovne udjele u drugim pravnim osobama u iznosu većem od 50%.
Pod poduzetnikom početnikom smatraju se i osobe iz prethodnog stavka koje su registrirane, ali nisu započele s radom (start up), te osobe koje nisu registrirane, ali namjeravaju obaviti registraciju te započeti s radom u roku od 6 mjeseci od ulaska u PI OSVIT.
 1. poduzetnici koji u smislu ovog pravilnika ne ispunjavaju uvjete iz stavka I. ovog članka, ali žele u inkubatoru razvijati projekt iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja, uključujući znanstvene institucije, studente, inovatore, male i srednje poduzetnike, spin-off tvrtke ili velike tvrtke.
 2. ostali poduzetnici koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavka I. i II. ovog članka, ali im se može odobriti zakup prostora u PI OSVIT pod komercijalnim uvjetima ukoliko za to postoji slobodan prostor. Članak 6.
  Pravo na korištenje prostora (zakup) imaju poduzetnici koji: obavljaju proizvodnu i razvojno-proizvodnu djelatnost obavljaju uslužnu djelatnost vezanu uz proizvodnju imaju projekt ili obavljaju djelatnost iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike, elektroničkog poslovanja ili koriste inovativan koncept poslovanja.

Poduzetnici kojima nije dopušteno poslovanje u PI OSVIT su:
 • poduzetnici koji se bave samo trgovinom, ugostiteljstvom s pretežnim točenjem alkohola,
 • kladionice i kockarnice
 • poduzetnici s tehnologijama koje zagađuju okoliš
 • poduzetnici koji bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje ostalih poduzetnika u PI OSVIT
 • poduzetnici čija djelatnost ruši ugled PI OSVIT te ne posluju u skladu s praksom “dobrog gospodarstvenika”
 • poduzetnici koji ne zadovoljavaju kriterije iz članka 6.
 • Iznimno od stavka I. ovog članka, može se odobriti zakup prostora PI OSVIT pod komercijalnim uvjetima i poduzetniku koji obavlja ugostiteljsku djelatnost, ali samo u svrhu pripremanja i posluživanja hrane i pića stanarima PI OSVIT.

Nakon zaprimanja zahtjeva poduzetnika za prijem u inkubator, zaposlenici PI OSVIT vrše procjenu ideje poduzetnika na osnovu ispunjenog zahtjeva za prijem u inkubator i razgovora s poduzetnikom, te daju preporuku upravitelju PI OSVIT za svrstavanje poduzetnika u određenu kategoriju. Kategorije su određene tako da svaki poduzetnik kojemu je odobren ulazak u inkubator (stanar) pripada jednoj od slijedećih kategorija.
Kategorije stanara su:
 1. kategorija su poduzetnici koji registriranu djelatnost obavljaju najduže godinu dana, a obavljaju proizvodnu, razvojno-proizvodnu djelatnost ili djelatnost iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike, elektroničkog poslovanja, odnosno koriste inovativan koncept poslovanja
 2. kategorija su poduzetnici koji registriranu djelatnost obavljaju najduže godinu dana, a obavljaju uslužnu djelatnost vezanu uz proizvodnju
 3. kategorija su poduzetnici koji imaju projekt iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja
 4. kategorija su tvrtke kojima je odobren ulazak u inkubator pod komercijalnim uvjetima.

NAČIN KORIŠTENJA PROSTORA

Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme do 5 godina za proizvodne djelatnosti, te za djelatnosti iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike, elektroničkog poslovanja i za inovativan koncept poslovanja, odnosno do 3 godine za uslužne djelatnosti vezane uz proizvodnju.
Podnositelji zahtjeva kojima se odobri ulazak u PI OSVIT temeljem projekta koji razvijaju imaju pravo na zakup prostora najviše do 3 godine, a ovisno o predviđenom trajanju projekta definiranom u operativnom planu projekta.
Uprava PI OSVIT-a ima pravo dati u zakup slobodan prostor po tržišnoj cijeni poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti navedene u članku 6.
U tom slučaju poslovni prostor se daje u zakup na vrijeme od 3 godine uz otkazni rok od 2 mjeseca.

Cijena zakupa prostora određena je Ugovorom o međusobnim odnosima iz čl. 20 ovog Pravilnika, uzimajući u obzir tržišne cijene zakupa prostora, ali može biti subvencionirana od strane PI OSVIT ako poduzetnik zadovoljava uvjete navedene u članku 13. ovog Pravilnika.
Na promjenu cijene zakupa mogu utjecati promjene na tržištu ili druge opravdane okolnosti.
U cijenu zakupa uključen je zakup prostora, te pravo na korištenje infrastrukturnih usluga inkubatora (sobe za razgovore, videokonferencijska dvorana i sl.). Svi stanari imaju pravo bez naknade koristiti videokonferencijsku dvoranu sukladno slobodnim terminima, a najviše 3 dana u razdoblju od mjesec dana. Ukoliko imaju potrebu za češćim korištenjem dvorane, istu mogu zakupili po cijeni sukladnoj važećem cjeniku kojeg donosi uprava PI OSVIT. Stanarima se mjesečno ispostavljaju računi za najam namještaja, električnu energiju, potrošnju vode i komunalne usluge.

Uvjeti zakupa prostora u poduzetničkom inkubatoru određuju su sukladno ovom pravilniku, prema cjeniku koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

NAJAM POSLOVNOG PROSTORA

Prostor kategoriziran kao „A“ predstavlja objekt Tehnološkog parka u Industrijskoj zoni Janjevci.
Prostor kategoriziran kao objekt „B“ predstavlja ANEX 1 (kat) i ANEX 2 u zgradi Vukovarska 142.
Prostor kategoriziran kao objekt „C“ predstavlja halu u zgradi Vukovarska 142.
Stanari koji iz članka 8. imaju pravo na subvencionirani zakup prostora u PI OSVIT, kako je navedeno u ovom članku, ali samo kada prvi puta ulaze u PI OSVIT. Ako je poduzetnik već bio stanar PI OSVIT, može ponovo ući u PI OSVIT samo pod komercijalnim uvjetima, odnosno kao 4. kategorija stanara i to ako su zadovoljeni uvjeti iz Članka 5., stavka 3 (ostali poduzetnici koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavka I. i II. ovog članka, ali im se može odobriti zakup prostora u PI OSVIT pod komercijalnim uvjetima ukoliko za to postoji slobodan prostor).
Ovisno o objektu u kojem se zakupljuje prostor, stanari iz Članka 8. Točka 1.-3.(Kategorije stanara su: 1. kategorija su poduzetnici koji registriranu djelatnost obavljaju najduže godinu dana, a obavljaju proizvodnu, razvojno-proizvodnu djelatnost ili djelatnost iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike, elektroničkog poslovanja, odnosno koriste inovativan koncept poslovanja 2. kategorija su poduzetnici koji registriranu djelatnost obavljaju najduže godinu dana, a obavljaju uslužnu djelatnost vezanu uz proizvodnju 3. kategorija su poduzetnici koji imaju projekt iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja 4. kategorija su tvrtke kojima je odobren ulazak u inkubator pod komercijalnim uvjetima.) imaju pravo na subvencioniranu cijenu prema godinama korištenja PI OSVIT.
*Prema Članku 14. Pravilnika moguće je produljenje ugovora po punoj komercijalnoj cijeni ukoliko su zadovoljeni traženi uvjeti

Prava i obveze stanara

Prava stanara

 • potpuna tajnost informacija o poduzetniku
 • obavljanje djelatnosti prema vlastitom programu
 • korištenje proizvodnog poslovnog prostora uz odgovarajuću za to propisanu naknadu
 • stručna pomoć pri uvođenju poduzetnika u samostalno poslovanje
 • marketinšku pomoć po regresiranim cijenama
 • mogućnost povoljnog najma uredskog prostora za vrijeme korištenja proizvodnog prostora, i to
 • za prvih 6 mjeseci poslovanja 100% subvencije*
 • za drugih 6 mjeseci poslovanja 80% subvencije*
 • za drugu godinu poslovanja 70% subvencije*
 • za treću godinu poslovanja 50% subvencije*
 • za četvrtu godinu poslovanja 20% subvencije*
 • za petu godinu poslovanja 0% subvencije*

 

oslobađanje poreza na tvrtku i to:

 • oslobađanje plaćanja komunalne naknade za vrijeme korištenja usluga poduzetničkog inkubatora
 • korištenje zajedničkih prostora (prostor za sastanke i drugo)

*Režijski troškovi nisu uključeni u subvenciju.

Obveze stanara

 • redovito plaćanje zakupnine proizvodno-poslovnog prostora
 • redovito plaćanje zakupnine uredskih prostora
 • redovito plaćanje potrošenih energenata (struja, plin, voda)
 • obavljanje ugovorene djelatnosti u prostorima poduzetničkog inkubatora
 • redovito plaćanje dogovorenog standarda zajedničkih usluga koje pruža poduzetnički inkubator
 • redovito čišćenje zajedničkog prostora
 • redovito čišćenje i održavanje poslovnog prostora s kojim gospodare
 • čuvanje opreme i prostora marom dobrog gospodarstvenika
 • druge obveze koje utvrdi Skupština Poduzetničkog inkubatora